מקצוע מידע על מקצוע : פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי - 208171 (Current)

208171 - פרויקט בסטודיו אינטגרטיבי
נקודות
זיכוי
6.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10     8 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  206013 סדנה טכנולוגית הנדסית 2       מקצועות צמודים
 
  206171 סטודיו נושאי אינטגרטיבי       מקצועות זהים


פרויקט מונחה הכולל מחקר דרך תכנון ( research by design ). פיתוח אדריכלי מפורט מתוך עמדה ביקורתית ביחס לסוגיה עכשווית. גיבוש ופיתוח מערך קונסטרוקטיבי כבסיס לתכנון המכלול הבנייני, ופיתוח חלקים מהמבנה ברמת פירוט גבוהה תוך היכרות, הבנה ויישום של שיקולי אקלים, הקשר סביבתי, פיתוח סביבה, קונסטרוקציה, תחיקה ותקנים.

תוצאות למידה
בסיום הסטודיו הסטודנט יהיה מסוגל:
להשלים תהליך של תכנון אדריכלי תוך שימוש במחקר דרך התכנון ושימוש בכלים ארכיטקטוניים לפיתוח ביקורתי של נושאים ורעיונות. תוצרי הסטודנט יכללו פיתוח מפורט במנעד קני מידה מן ההיבט העירוני ועד חומרים ופירטי בניה וייצוגם דרך כלים מתקדמים המקובלים בפרקטיקה האדריכלית העכשווית.


הערות
יש ללמוד בצמוד לסדנה טכנולוגית
הנדסית 206013 - 2
שנה א' מקצועי המסלול לארכ'
הגשה 3.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-16:30 ב ליברטי-שלו רות
ארכ. נמליך עמית
חן ניר
הרצאה 10 11
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב חן ניר תרגול 11
    16:30-20:30 ה
 
    15:30-16:30 ב ליברטי-שלו רות
ארכ. נמליך עמית
חן ניר
הרצאה 10 12
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ארכ. נמליך עמית תרגול 12
    16:30-20:30 ה
 
    15:30-16:30 ב ליברטי-שלו רות
ארכ. נמליך עמית
חן ניר
הרצאה 10 13
    15:30-16:30 ה
    16:30-20:30 ב ליברטי-שלו רות תרגול 13
    16:30-20:30 ה


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:18:33