מקצוע מידע על מקצוע : שיטות מחקר איכותניות למתכננים - 207920 (Current)

207920 - שיטות מחקר איכותניות למתכננים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

אבני היסוד בשיטות מחקר איכותניות בתכנון: הצגת גישות מחקריות שונות (אתנוגרפיה, תיאוריה מעוגנת בשדה, חקר מקרה) ויישומן בהתנסות מעשית באמצעות עבודה עם קהילה נבחרת במטרה לקדם ידע ותוצרים אשר ישמשו את הקהילה.
קשיים ודילמות עימם מתמודדים חוקרים הנוקטים בשיטות מחקר איכותניות במפגש האינטימי עם אנשים וקהילות.

תוצאות למידה
עם סיום הקורס הסטודנט ידע:
1. ליישם שיטות מחקר איכותניות.
2. לבחון מרחבים מתוכננים בעזרת כלים איכותניים.
3. ליישם ידע מחקרי ככלי לפתרון בעיות תכנוניות של קהילות.


הערות
קורס בחירה, המסלול לתכנון ערים
ואזורים
עבודה כתובה 82.20.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
500 סגו 08:30-11:30 ה אחר איזנברג אפרת הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2003 אוניברסיטת תל-אביב# רמות א. שקדי. מילים המנסות לגעת- מחקר איכותני, תיאוריה ויישום
חובה 2003 california: sage publications. j.w. creswell research design: qualittative, quantitative, and mixed method approaches.

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:59:01