מקצוע מידע על מקצוע : תכנון תחבורה מוטה אנשים - 207600 (Current)

207600 - תכנון תחבורה מוטה אנשים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מערכות תחבורה: יחסי הגומלין בין מערכת התחבורה ומערכת הפעילויות העירוניות. תחבורה ושימושי קרקע. תהליך תכנון תחבורה, בעיות תחבורה עירוניות אופייניות, מודלים לחיזוי דפוסי זרימה, מודלים ליצירת נסיעות, פילוגן, פיצולן והצבתן, מודלים דיסאגרגטיביים של ביקוש, הערכת פרויקט איסוף נתונים ועיבודם, טכנולוגיות שונות של תחבורה עירונית.


הערות
קורס בחירה במסלול לתכנון ערים
ואזורים
לסטודנטים מתכנון ערים א+ב, צוערים
א+ב
הגשת עבודה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
300 אמדו 11:30-14:30 ב ד"ר מרטנס צ'רלס הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:04:37