מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 21 - 207582 (Current)

207582 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 21
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים באדריכלות נוף


הערות
קורס בחירה: קיימות וממשל
המסלול לאדר' נוף
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב אחר שורץ אסף הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:41:06