מקצוע מידע על מקצוע : תכנון נוף חבל ארץ - 207561

207561 - תכנון נוף חבל ארץ
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
8     8 1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסטודיו יעסוק בתכנון דרך מחקר של מכלולי נוף וחבלי ארץ בקני מידה מגוונים בהתאם לסוגיה הנבחנת.
התכנון יתבסס על תכני השיח אודות מרחבי ארץ ובניהם מדיניות שימור
ופיתוח בר- קיימא, נופי תרבות ועוד.
התכנון יתייחס למכלול הסוגיות החברתיות, התרבותיות, התפקודיות והסמליות של המרחב תוך מתן דגש על הביטוי העיצובי הפיזי.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לנתח ולייצג את המרכיבים הפיזיים, החווייתיים, הסמליים והחברתיים של מכלולי נוף וחבלי ארץ.
2. לנסח עמדה תכנונית מנומקת עבור שטח התכנון.
3. לחקור ולהטמיע ידע משדות מגוונים ולהתייחס לתקדימים בתכנון המרחב.
4. להציע פתרון לסוגיה התכנונית תוך התייחסות למכלול ההיבטים שהוגדרו בסטודיו.
5.לייצג את הפתרון התכנוני ללקוחות מגוונים (ציבור המשתמשים, מקבלי ההחלטות וועדות מקצועיות), תוך שימוש בכלי ייצוג מגוונים (תכניות, חתכים, רישומים, מודלים ממוחשבים וידניים ועוד).
ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2000 ירושלים# מכון ירושלים לחקר ישראל c. steinitz הרי ירושלים ושפלת יהודה: מדיניות שימור ופיתוח בר- קיימא
חובה 2005 charlottesville: university of virginia press c.a. birnbaum, and m. hughes design with culture: claiming america's landscape heritage
חובה 2005 university of minnesota press r. longstreth cultural landscape: balancing nature and heritage in preservation practice

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 11:48:48