מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6 - 207467

207467 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 6
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור ועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר ב' תש"ף: מבוא לחשיבה סביבתית לאדריכלי נוף.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:49:38