מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 5 - 207466

207466 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 5
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
2       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה, באישור ועדת תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע.
סמסטר א' תשע"ז: חקלאות בין עיר לכפר. סמסטר ב' תש"ף: שיקום נחלים ובתי גידול לחים בישראל.


נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:48:55