מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3 - 207464

207464 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה באישור וועדת תכנית הלימודים המסלולית לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ח: אקולוגיה של טבע עירוני. סמסטר ב' תש"ף: חקירה מעבר לקצה ההמשגה.


הערות
קורס בחירה: אומנויות במרחב
המסלול לאדר' נוף
הקורס יתקיים ע"פ מתכונת של 3 שעות
הרצאה


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        אחר ליסובסקי נורית הרצאה 10 11
          תרגול 11

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:44:21