מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1 - 207462 (Current)

207462 - נושאים נבחרים באדריכלות נוף 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה באישור וועדת תכנית הלימודים המסלולית לפני תחילת הסמסטר בו יינתן המקצוע. סמסטר א' תש"פ: תיעוד ושימור נופי תרבות: גנים, פארקים, מרקמים.


הערות
קורס בחירה: נוודים מול מתיישבי קבע
במדבר
במסלול לאדר' נוף
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ה אחר שורץ אסף הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:39:25