מקצוע מידע על מקצוע : תכנון שימושי קרקע: עקרונות וכימות - 207070 (Current)

207070 - תכנון שימושי קרקע: עקרונות וכימות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הכרת מערכות שימושי הקרקע ותפקודן במרחב העירוני והאזורי. יחסי הגומלין והזיקות הקיימות בין המערכות העירוניות השונות. הקשר שבין השימוש בקרקע לבין השחקנים העיקריים במרחב העירוני והאזורי: משקי הבית, חברות, מוסדות. השפעת המבנה החברתי-כלכלי של האוכלוסיה ובסיס תעסוקתי על הביקוש לשימושי הקרקע השונים ומיקומם במרחב. תפקידה של הפרוגרמה במערך הכולל של התכנון הפיסי. הקורס יקנה כלים ומתודות תכנוניות המשמשים להקצאה ולקביעת המיקום והתפקוד של שימושי הקרקע השונים ברמה העירונית והאזורית.


הערות
קורס חובה לשנה ב' המסלול לתכנון
ערים ואזורים
בחינה
מועדי בחינות 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 01.02.2022 א
  ב 28.02.2022 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    11:30-14:30 ה ישראל אמיל הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1995 university of illinois press, urbana kaiser,e.j,godsckalk,d.r.and chapin,f.s. urban land use planning
1996 london, e and fn spon jenks,m.,burton,e.,and williams k. the compact city, a sustainable irban form

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 01:13:29