מקצוע מידע על מקצוע : הכנה לתהליך מחקר - 207045 (Current)

207045 - הכנה לתהליך מחקר
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  207001 תיאוריות התכנון       מקצועות קדם


בניית תהליך מחקר וכתיבה של חיבור מדעי. המתכונת המתוכננת היא של הרצאות ותרגילים נבחרים תוך הדגשת הצגות התרגילים בכיתה וקבלת משוב הדדי בין הסטודנטים.


הערות
קורס חובה לתלמידי מחקר בכל המסלולים
בפקולטה.
עבודה כתובה 28.02.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
405 סגו 11:30-13:30 ב אחר ג'בארין יוסף הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:55:55