מקצוע מידע על מקצוע : עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור - 207041 (Current)

207041 - עקרונות אקולוגיים בתכנון עיר ואזור
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  209270 אקולוגיה של הנוף והמשאבים       מקצועות קדם


יחסי אדם סביבה, הגישה האקולוגית בתכנון שימושי קרקע אזוריים, תכנון שימושי קרקע ושמירת איכות הסביבה, גישות נבחרות לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף, נתונים לתכנון משאבי טבע ועיבודם בעזרת מחשבים, גישות בקרת איכות סביבה.


הערות
קורס חובה לשנה ג' באדריכלות נוף
קורס בחירה לסטודנטים לתארים מתקדמים
הגשה 17.2.2022


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
404 סגו 10:30-13:30 א אחר אורנשטיין דניאל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:36:35