מקצוע מידע על מקצוע : תהליכי תכנון ובניה - 206964 (Current)

206964 - תהליכי תכנון ובניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  206966 תחיקת התכנון       מקצועות ללא זיכוי נוסף


שליטה ביישום תהליכי התכנון, הרישוי והביצוע. בשלב התכנון- בדיקת היתכנות, סקרים ואיסוף נתונים, פרוגרמה, תכנון ראשוני וסופי, תיאום תכנון, עריכה והגשת תכנית, טיפול מול מוסדות התכנון, תיאום תשתיות. בשלבי הרישוי והתכנון לביצוע- תכנון ראשוני וסופי, עריכה והגשת בקשה להיתר, הכרת מערכות הרישוי, תיאום מערכות ויועצים, בקרת תכן ועבודה מול מכון בקרה, תכניות לביצוע, רשימות ומפרטים, הכרת בעלי תפקידים בהליך הרישוי, שינויי תכנון והשלכותיהם על התהליך. בשלבי הביצוע- התנעת תהליך הביצוע, הנחיית יועצים, קבלנים ובעלי מקצוע, הכרת אתר הבניה וארגונו, ציוד בניה ובטיחות בעבודה, בדיקות מעבדה, פיקוח עליון וצמוד, בקרת ביצוע ועבודה מול מכוני בקרה, תיאום עם גורמי תשתית וגורמים מאשרים, שינויים במהלך הביצוע, הכרת בעיות הביצוע, הכרת בעלי תפקידים בתהליך הביצוע. הבנת דרכי ההתקשרות בין השותפים לתהליכי התכנון והביצוע לרבות הכרת חוק המכרזים ואופן עריכת מכרזים.


הערות
קורס חובה לשנה ב' מקצועי, ניתן ללמוד
גם בשנה א' מקצועי, המסלול לארכ'.
הקורס יילמד באופן מקוון
עבודה כתובה 28.02.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    17:30-19:30 ד ארכ. מור לילך הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2003 סדן, תל אביב רויטל שמואל דיני התכנון והבניה
2000 האגף להנחיות ותקנות תכנון ובניה, משרד הפנים משרד הפנים, ישראל מבנה אחיד לתכנית - מבא"ת

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:38:29