מקצוע מידע על מקצוע : ההיסטוריה של המגורים - 206952 (Current)

206952 - ההיסטוריה של המגורים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205161 טיפולוגיות מגורים ומורפולוגיה עירונית       מקצועות זהים


סקירה היסטורית וגיאוגרפית של המגורים כטיפוס אדריכלי בסיסי בהקשר של צרכים מול ערכים, בית ומולדת, אזרחות, מעמדות כלכליים, מבנה המשפחה, והדיור כנדל"ן. היבטים היסטוריים ותיאורטיים בהתגבשות המגורים כבעיה מרכזית בארכיטקטורה, בתכנון ערים ובתכנון לאומי. טיפולוגיות מגורים. קשר בין טיפולוגיות וסטרוקטורות של מגורים לארגון ועיצוב העיר והמדינה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יכיר את ההיבטים השונים של היסטוריה של המגורים הקשר ביניהם והשלכותיהם.


הערות
קורס בחירה המסלול לארכ', שנה ד',
תואר מקצועי ותארים מתקדמים
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-11:30 ב אחר אלואיל יעל הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/07/2021 בשעה 00:19:34