מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 3 - 206915 (Current)

206915 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 3
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע על ידי המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ז: אדריכלות לילדים סמסטר א' תש"פ: הרמוניה אדריכלית הנדסית. סמסטר א' תשפ"א: מבוא לייצור רובוטי באדריכלות.


הערות
קורס בחירה: "כתיבה בסטודיו"
לסטודנטים מהתואר המקצועי


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
600 סגו 08:30-11:30 ב אחר נצן-שיפטן אלונה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:52:13