מקצוע מידע על מקצוע : סטו" נוש" הסטוריה, תיאוריה וביקור - 206175

206175 - סטו' נוש' הסטוריה, תיאוריה וביקור
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
10 10       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  205654 תכנון כולל 2       מקצועות קדם
 
  205580 סט' נושאי:היסטוריה,תיאוריה,ביקורת       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מחקר דרך תכנון (research by design): פיתוח נושא/דיון/ רעיון דרך כלים ארכיטקטוניים, תוך שימוש במתודולוגיית מחקר המובילה לעמדה תכנונית, בניית עמדה ביקורתית ביחס לסוגיות עכשוויות.
בחירה מתון מגוון נושאים המוצעים במסגרת נתיב או אחרים. הסטודיו מלווה בקורס עיוני תומך.

תוצאות למידה
בסיום הסטודיו:
הסטודנט יהיה מסוגל להשלים תהליך של תכנון אדריכלי תוך שימוש במחקר )research by design( ובדגש על שמוש בכלים ארכיטקטורניים לפיתוח ביקורתי של נושאים ורעיונות.


נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:45:48