מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7 - 206073

206073 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה 7
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        1 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

סדנה לימודית הכוללת 13 שעות הרצאה. מסגרת הוראה לאורחים לטווח קצר.


הערות
סדנת התנסות במחקר
המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי 26.10
שאר המפגשים יתואמו מול הסטודנטים


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        אחר פישר-גבירצמן דפנה הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 12:12:19