מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות ירוקה 2 - 206008 (Current)

206008 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות ירוקה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס.


הערות
קורס בחירה: איכות סביבה בתוך בניין
המסלול לארכ'
עבודה כתובה 28.2.22


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
600 סגו 11:30-14:30 ב יזיאורו אברהם הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:49:42