מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות ירוקה 1 - 206007 (Current)

206007 - נושאים נבחרים בארכיטקטורה - אדריכלות ירוקה 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס יקבע על ידי המורה, באישור ועדת לימודי תארים מתקדמים של המסלול, לפני תחילת הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר א' תשע"ח: מידול אנרגטי מתקדם של בניינים.
סמסטר ב' תשע"ח: סמינר בתכנון מבנים סולריים.
סמסטר ב' תשע"ט: אדריכלות ירוקה 1._


הערות
קורס בחירה: כלכלה, חדשנות ויזמות
בתחום הקיימות והבניה
לסטודנטים במסלול לארכ'
הגשה


מערכת שעות לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    15:30-18:30 ב שיף גלית הרצאה 10 10

נערך בתאריך 29/07/2021 בשעה 23:46:13