מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה - 019725

019725 - נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ח: מודלים להערכת ביצועי מיסעות גמישות וקשיחות.
סמסטר א' תש"ף: אתיקה למהנדסים.
סמסטר ב' תש"ף: גישות בתכנון ובפיתוח מערכות חכמות.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:25:21