מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה - 019725 (Current)

019725 - נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ח: מודלים להערכת ביצועי מיסעות גמישות וקשיחות.
סמסטר א' תש"ף: אתיקה למהנדסים.
סמסטר ב' תש"ף: גישות בתכנון ובפיתוח מערכות חכמות.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב   הרצאה 10 10


מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:23:04