מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה - 019725

019725 - נושאים מתקדמים בהנדסת תחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.
סמסטר ב' תשע"ח: מודלים להערכת ביצועי מיסעות גמישות וקשיחות.
סמסטר א' תש"ף: אתיקה למהנדסים.
סמסטר ב' תש"ף: גישות בתכנון ובפיתוח מערכות חכמות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:45:39