מקצוע מידע על מקצוע : בקרת תנועה - 019718 (Current)

019718 - בקרת תנועה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

צומת לא מרומזר: עכובים, קבולת, תימרור. צומת מרומזר בודד: עכובים, קבולת, שמוש בגלאים, שיטות תכן שונות לרמזורים קצובי זמן, איסטרטגיות בקרה לרמזורים מופעלי תנועה. רשתות רמזורים: גל ירוק, אופטימזציה בזמן לא אמיתי, אופטימיזציה בזמן אמיתי, תכניות מחשב.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    08:30-10:30 ב   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 00:36:44