מקצוע מידע על מקצוע : בטיחות במערכת התעבורה - 019717

019717 - בטיחות במערכת התעבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014003 סטטיסטיקה   (   מקצועות קדם
) 014707 הנדסת תנועה ו -    


פיזור התאונות ברשת הדרכים, שעורי תאונות, שיטות לחקירת יעילותן של שיפורים הנדסיים, השפעה בטיחותית של המאפיינים הגיאומטריים של הדרך, עוצמת התעבורה ומהירות הנסיעה, שיקולים בטיחותיים בתכן צמתים, נקודות ניגוד, אמדים לחשיפות ושיעורי תאונות בצמתים, בטיחות הולכי רגל שיקולים כלכליים.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:44:18