מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בהנדסת תעבורה - 019713

019713 - פרקים נבחרים בהנדסת תעבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  014707 הנדסת תנועה       מקצועות קדם


מאפייני הרכב, הנהג והולך הרגל והשפעתם על תכן מתקני התעבורה, רעש התעבורה והשפעותיה הסביבתיות, זהום אויר מכלי רכב, הפרעות חזותיות בתחבורה, שיקולי אנרגיה בתכן דרכים ובבקרת תנועה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:37:24