מקצוע מידע על מקצוע : ניתוח רשתות תחבורה - 019709

019709 - ניתוח רשתות תחבורה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014703 מבוא לתכנון תחבורה       מקצועות קדם


הגישה המערכתית ויישומה בתכנון ובהנדסת תחבורה. ניתוח רשתות תחבורה והצבת שיווי משקל. פונקצית נפח-עכבה. ניסוחים של בעיית שיווי משקל דטרמיניסטי. בעיית שיווי משקל סטוכסטית. מודלים של בחירת מסלולים. אלגוריתמים לפתרון בעיית הצבה דטרמיניסטית וסטוכסטית.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:40:09