מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2 - 197009 (Current)

197009 - נושאים נבחרים במתמטיקה שימושית 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104192 מבוא למתמטיקה שימושית       מקצועות קדם
 
  198009 בנית מודלים מתמטיים       מקצועות זהים


נושאים מתקדמים במתמטיקה שימושית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


הערות
שם המרצה: פרופ' גלעד גור


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
619 אמדו 13:30-15:30 ג הרצאה 10 10
619 אמדו 10:30-11:30 ה

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 00:51:39