מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בניהול הבניה - 019621

019621 - נושאים מתקדמים בניהול הבניה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ח: אתיקה למהנדסים. סמסטר א' תשע"ט: אתיקה למהנדסים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:57:45