מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה נומרית - 196013 (Current)

196013 - אנליזה נומרית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  104166 אלגברה אמ'   (   מקצועות קדם
  104168 אלגברה ב' ו -    
  104283 מבוא לאנליזה נומרית ו -    
) 104285 משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו -    


1. אלגברה ליניארית נומרית: פירוק ערכים סינגולריים, קירוב ריבועים מינימליים, פירוק qr, בעיות ערכים-עצמיים ואלגוריתם qr
2. התמרת פורייה דיסקרטית והתמרת פורייה מהירה.
3. שיטות נומריות למד"ר: בעיות התחלה, שיטות חד-צעדיות ורב-צעדיות, שיטות רונגה-קוטה, עקביות יציבות ודיוק סכמות.

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל:
1. שימוש באלגוריתמים לפתרון בעיות ריבועים מינימליים ולפתרון בעיות ערכים עצמיים.
2. שימוש בשיטות ספקטרליות לפתרון בעיות שפה.
3. פיתוח או בחירת שיטה נומרית מתאימה לפתרון מד"ר נתון.
4. ניתוח דיוק ויציבות של שיטה נומרית נתונה לפתרון מד"ר.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
814 אמדו 10:30-13:30 א ד"ר לוי רון הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1997 society for industrial and applied mathematics. trefethen and bau numerical linear algebra
2011 birkhauser m.w.wong descrete fourier analysis
1998 society for industrial and applied mathematics uri ascher computer methods for ordinary differential equations and differential-algebraic equations

נערך בתאריך 01/10/2022 בשעה 02:28:00