מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי הבנייה - 019520

019520 - נושאים מתקדמים במדעי הבנייה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ניתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ז: הערכת מחזור חיים סביבתית. סמסטר א' תשע"ח: בטיחות קרינה בבנייה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:35:01