מקצוע מידע על מקצוע : חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה - 019427

019427 - חוקים קונסטיטוטיביים בגיאומכניקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014409 גיאומכניקה       מקצועות קדם


מאמצים ועיבורים, אלסטיות והיפראלסטיות, כניעה וז רימה פלסטית, ניסוח חוק קונסטיטוטיבי אלסטו-פלסטי מושלם, הקשיית מעוותים איזוטרופית, עקרונות האינטגרציה הנומרית, מודל קם -קליי ומכניקת קרקע במצב הוכחת ,bounding surface plasticity - הקשיית מעוותים קינמטית ו ,)critical state soil mechanics( גבולי הגבול העליון והתחתון לעומסי כשל באנליזה גבולית, מכניזם כשל והודוגרף מהירויות, שדות מאמצים ומשטחי אי-רציפות, שיטת המאפיינים ( slip-line method ) , שיטות נומריות לתרון גבול עליון ותחתון, שיטת החוזק המגויס.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2001770 1984 prentice-hall, inc. c.s. desai and h.g. siriwardane constitutive laws for engineering materials

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:01:40