מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים במדעי איכות הסביבה - 019341

019341 - נושאים מתקדמים במדעי איכות הסביבה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר ב' תשע"ח: מודלים מתקדמים של תנועת מים ומומסים בסביבה של רוויה. סמסטר א' תשע"ט: שיטות אלקטרוכימיה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:27:18