מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת הסביבה - 019340

019340 - נושאים מתקדמים בהנדסת הסביבה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הוועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע. סמסטר א' תשע"ט: מבוא לתוכנת פריקיוסי. סמסטר א' תש"פ: מבוא לתוכנת פריקיוסי.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:18:53