מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהנדסת הסביבה - 019315

019315 - סמינר בהנדסת הסביבה
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

לימוד וחיוש מידע רלוונטי על נוא הקשור לאיכות הסביבה, סיכום מדעי/הנדסי ממצה של הנושא והצגתו בכיתה. כמו כן נוכחות ב-03 סמינרים מחלקתיים במהלך של עד שלושה סמסטרים רצופים ממועד הרישום לקורס וכתיבת סיכום ממצה בן עמוד אחד לכל היותר על 6 מהסימנרים הנ"ל , כפי שילמד בכיתה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2020 , 2020/2021 חורף תשפ"א

נערך בתאריך 15/01/2021 בשעה 17:10:41