מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהידרודינמיקה ומשאבי מים - 019225

019225 - נושאים מתקדמים בהידרודינמיקה ומשאבי מים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הסילבוס ייקבע ע"י המורה באישור הועדה לפני תחילת הסמסטר בו ינתן המקצוע.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:28:50