מקצוע מידע על מקצוע : הנדסת מערכות משאבי מים 2 - 019206

019206 - הנדסת מערכות משאבי מים 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016203 הנדסת מערכות משאבי מים 1       מקצועות קדם


שיטות לטיפול בנתונים אקראיים. קבלת החלטות רב-קריטריוניות. ניסוח ופתרון מפורט של בעיות בהנדסת מערכות משאבי מים. פיתוח על פני זמן, פיתוח מים על קרקעיים, פיתוח וניהול אקויפרים, סילוק שפכים ושימוש חוזר, מערכות אזוריות משולבות, תפעול מאגרים, תכן ותפעול מערכות חלוקה. כל סטודנט יבצע במהלך הסמסטר פרוייקט (ולא תהיה בחינת סמסטר).
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א

נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 16:17:40