מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בבטון מזויין - 019145

019145 - נושאים נבחרים בבטון מזויין
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014149 מבני בטון 2       מקצועות קדם


ההנחות התיאורטיות בתפיסת התכנון לפי מצבים גבוליים: קשרים קונסטיטוטיביים של הבטון ושל הפלדה, השלבים בהתנהגות בכפיפה של קורות מבטון מזוין, חיזוי תיאורטי של יחסי מומנט-עקמומיות בכפיפה חד-צירית, כפיפה דו-צירית, משיכות ודפורמציות במצב גבולי של הרס, עקומי אינטראקציה כוח-מומנט בעמודים, הידבקות, גזירה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:22:39