מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בבטון מזויין - 019145

019145 - נושאים נבחרים בבטון מזויין
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014149 מבני בטון 2       מקצועות קדם


ההנחות התיאורטיות בתפיסת התכנון לפי מצבים גבוליים: קשרים קונסטיטוטיביים של הבטון ושל הפלדה, השלבים בהתנהגות בכפיפה של קורות מבטון מזוין, חיזוי תיאורטי של יחסי מומנט-עקמומיות בכפיפה חד-צירית, כפיפה דו-צירית, משיכות ודפורמציות במצב גבולי של הרס, עקומי אינטראקציה כוח-מומנט בעמודים, הידבקות, גזירה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2019 , 2019/2020 חורף תש"ף

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:37:57