מקצוע מידע על מקצוע : אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים - 019140 (Current)

019140 - אלמנטים סופיים באנליזה של מבנים
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  016144 מבוא לאלמנטים סופיים       מקצועות קדם
 
  036016 שיטות אלמנטים סופיים בהנדסה 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף


עקרונות וריאציוניים. הנחת שדה הזזות. אלמנטים איזופרמטריים. גופי סיבוב. כפיפת פלטות. קליפות סיבוב. אי-לינאריות גיאמטרית וחומרית. יציבות, דינמיקה ותנודות. טכניקות חישוב בבעיות לא לינאריות באלמנטים סופיים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג   הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1984 prentice hall weaver and johnston finite elements for structural analysis

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:14:17