מקצוע מידע על מקצוע : נושאים מתקדמים בהנדסת מים קרקע וסביבה - 019058 (Current)

019058 - נושאים מתקדמים בהנדסת מים קרקע וסביבה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  078806 נושאים מתקדמים בהנדסת מים קרקע וסביבה       מקצועות זהים


קורס מתקדם הנועד ללימוד מעמיק של נושאים מדעיים והנדסיים במים, קרקע וסביבה. סילבוס מפורט יקבע ע"י המורה והוועדה ללימודי מוסמכים לפני הסמסטר בו יינתן הקורס. סמסטר ב' תשע"ז: ניהול בר-קיימא של פסולת מוצקה. סמסטר א' תשע"ט: מודלים מתמטיים של זרימה ותופעות מעבר. סמסטר ב' תשע"ט: תנועת סדימנטים. סמסטר ב' תשפ"א: מבוא לטכנולוגיות ייצור אנרגיה נקייה ומתחדשת.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
302 רבין 14:30-16:30 ג פרופ/ח רמון גיא הרצאה 10 10

נערך בתאריך 04/03/2021 בשעה 17:32:30