מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בהנדסת סביבה ומים - 019057

019057 - סמינר בהנדסת סביבה ומים
נקודות
זיכוי
1.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  078804 סמינר במדעי הקרקע א'       מקצועות זהים


הקגורס יכלול היכרות עם נושאים מתקדמים בתחומי ההנדסה ומדעי הסביבה והמים כאשר החשיפה לתחומים אלו תתבצע על ידי נוכחות בהרצאות סמינריוניות שינתנו בנושאים אלו.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:13:03