מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בסטטיסטיקה - 019007 (Current)

019007 - פרקים נבחרים בסטטיסטיקה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014003 סטטיסטיקה       מקצועות קדם


קירובים לפילוגים הסתברותיים (משפט הגבול המרכזי והשלכותיו, העמקה בפילוגים מוכרים). אמידה (תכונות אומדנים - כללית, רווחים, ברי-סמך, בחירת גודל מדגם). טכניקות אמידה ותכונות אומדנים נקודתיים (שיטות המומנטים, שיטת הנראות המכסימלית, יעילות עקביות). מבחני השערה (מבחן עבור מדגם גדול, חישוב שגיאה מסדר שני וגודל מדגם, מבחנים עבור ממוצעים ושונויות). רגרסיה ליניארית, (התאמת עקומים, קירוב למקרים לא-לינאריים).


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
501 רבין 09:30-11:30 ב פרופ/ח פישביין ברק הרצאה 10 10
    16:30-18:30 ב מר ג'יניאו נועם תרגול 10

נערך בתאריך 04/03/2021 בשעה 17:55:01