מקצוע מידע על מקצוע : מבוא למכניקת הרצף - 019004 (Current)

019004 - מבוא למכניקת הרצף
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  036003 מבוא למכניקת הרצף       מקצועות ללא זיכוי נוסף


טנסורים, פונקציות טנסוריות, שדה טנסורי, תיאור חומרי ומרחבי של רצף, גרדינט דפורמציה ועיבורים. מהירות, גרדינט המהירות וספין. שימור מסה. מאזן תנע ומאמץ. אנרגיה ואנטרופיה. מודלים קלאסיים של חומר. גישה כללית למידול חומרים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2020 , 2020/2021 אביב תשפ"א
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
302 רבין 10:30-13:30 ג פרופ/ח וולוך קונסטנטין הרצאה 10 10

נערך בתאריך 08/03/2021 בשעה 02:13:38