מקצוע מידע על מקצוע : יסודות מתמטיים למהנדסים - 019001

019001 - יסודות מתמטיים למהנדסים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      2 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104131 משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח       מקצועות קדם


חזרה על אלגברה לינארית, מטריצות חיוביות, משוואות שווי משקל: בדידות ורציפות. ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות. משוואת לפלאס. שיטות אנליטיות: סדרות פורייה, קונבולוציות, התמרות פורייה, משתנים מורכבים והעתקות קונפורמיות.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 14:44:14