מקצוע מידע על מקצוע : חשבון תאום 3 - 018812

018812 - חשבון תאום 3
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  016801 חשבון תאום 2       מקצועות קדם


תאום רשתות חופשיות בשיטת היפוך מוכלל של מטריצות סינגולאריות. תאום תצפיות מסוגים שונים. מודל קולוקציה לחיזוי. תאום בשלבים מודלים דינאמיים ו- kalman filter.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:48:50