מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בהנדסת תחבורה ודרכים - 018703

018703 - סמינר מתקדם בהנדסת תחבורה ודרכים
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  5       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.

חקירה הנדסית בנושא נבחר הקשור בהנדסת תחבורה ודרכים החקירה תכלול הגדרת הבעיה והכנת התכנית לחקירה, בצוע סקר ספרותי בקורתי מקדים. אסוף נתונים קיימים נתוח הנתונים תוך העזרות במודלים קיימים במחשב. סכום החקירה וממצאיה, הסקת מסקנות והמלצות וכווני מחקר עתידיים. החקירה תוצג בדוח הנדסי מפורט ובמתן הרצאה בנושא בפני סטודנטים וחברי סגל. המקצוע מיועד למסלול "מגיסטר בהנדסה" (מגיסטר ללא תיזה) בלבד.

הערה: המקצוע מיועד למשתלמים במסלול "מגיסטר להנדסה" בלבד )ללא תיזה(.

נערך בתאריך 13/07/2020 בשעה 04:35:44