מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בניהול הבנייה - 018623

018623 - סמינר מתקדם בניהול הבנייה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
6 5       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד לסטודנטים במסלול "מגיסטר להנדסה" )ללא תיזה(.

עבודה סמינריונית מורחבת בהיקף של 5 נק', בעלת אופי עיוני, אנליטי או ניסויי, הקשורה לניהול הבנייה. העבודה תכלול הגדרת בעיה, פירוט שיטת הפתרון ופתרון הבעיה. היא יכולה לכלול סקר ספרות, פיתוח מודל, איסוף נתוני שדה וכד', הצגת ממצאים וניתוחם, בנושא בפני סטודנטים וחברי סגל.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 15:08:47