מקצוע מידע על מקצוע : ניהול חברת בנייה - 018601

018601 - ניהול חברת בנייה
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  014606 מבוא לניהול הבנייה       מקצועות קדם
 
  014611 תכנון וניהול הביצוע 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  016601 ניהול חברת בנייה       מקצועות זהים


תשומות ותפוקות הבנייה במשק הישראלי, סוגי חברות בנייה, תפקידי ניהול בחברת בנייה, עקרונות הארגון של חברות בנייה, מערכות מידע ובקרה בחברות בנייה, תכנון איסטרטגי בחברות בניה, מדידת התפקוד בחברות בנייה.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:59:56