מקצוע מידע על מקצוע : ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים - 018600

018600 - ייזום ובדיקת כדאיות פרויקטים הנדסיים
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
9       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  014603 כלכלה הנדסית       מקצועות קדם
 
  014604 כלכלה הנדסית 2       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  016600 ייזום ובחינת כדאיות פרויקטים הנדסיים       מקצועות זהים


הפרמטרים הכלכליים של פרויקט בנייה, שלבי הייזום של פרויקט הבניה, מודלים לאומדן עלות ההשקעה, עלויות מחזור החיים, עלות הקרקע, מדידת התועלת מפעילות בנייה, חיזוי הביקוש לבנייה, מקורות המימון ועלותו, החלטות השקעה בתנאי סיכון, בחינת הכדאיות של פרויקטים ציבוריים.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 19:53:18