מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם במדעי הבנייה - 018507

018507 - סמינר מתקדם במדעי הבנייה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  5       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד למסלול "מגיסטר בהנדסה" )מגיסטר ללא תיזה( בלבד.

חקירה הנדסית או סקר ספרות ביקורתי בנושא נבחר בתחום מדעי הבנייה/חומרי בנייה. במסגרת הנושא תוגדר הבעיה, ייערך סקר ספרותי או הנדסי מתאים ובעקבותיו ייערך דיון ויוצגו מסקנות. המסקנות תתבססנה על הידע הקיים ותוגדרנה במידת הצורך המלצות לטיפול/לימוד נוסף של הנושא.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 18:22:58