מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בגיאוטכניקה - 018423

018423 - סמינר מתקדם בגיאוטכניקה
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  5       שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד לסטודנטים במסלול "מגיסטר להנדסה" )ללא תיזה(.

חקירה הנדסית בנושא נבחר בשטח גיאוטכניקה. החקירה תכלול:
1. הגדרת הבעיה.
2. ביצוע סקר ספרותי ביקורתי ואיסוף ניתונים קיימים.
3. נתוח הנתונים.
4. חקירת הבעיה בעזרת מודלים תאורטיים ו/או ניסויי מעבדה או נסויי שדה.
5. סיכום החקירה, הסקת מסקנות והמלצות להמשך מחקר,
6. החקירה תוצג בדו"ח מפורט ובהרצאה לפני סטודנטים וחברי סגל.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:10:39