מקצוע מידע על מקצוע : חלחול ויציבות מדרונות - 018417 (Current)

018417 - חלחול ויציבות מדרונות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  014411 הנדסת קרקע       מקצועות קדם


זרימה תחומה ובלתי תחומה בתנאים איזוטרופיים ואנאיזוטרופיים. קביעת קווים פריאטיים, מכניזם החתירה, תכנון מסננות, כוחות חלחול, יציבות מדרונות - עקרונות כלליים, גלישת מדרונות בתנאי זרימה שונים, שיטות שונות לחישוב יציבות כולל שימוש במחשב. חוזק משתייר והרס הדרגתי, מודלים ודמיות, בחירת הפרמטרים של הקרקע המתאימים לניתוח יציבות, שימוש במקדמים a ו-b.


מערכת שעות לסמסטר 02/2019 , 2019/2020 אביב תש"ף
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ג   הרצאה 10 10

נערך בתאריך 09/04/2020 בשעה 01:35:34