מקצוע מידע על מקצוע : סמינר מתקדם בהנדסת סביבה ומים - 018310

018310 - סמינר מתקדם בהנדסת סביבה ומים
נקודות
זיכוי
5.0
 
ניתן
בסמסטר
א+ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5 5       שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.

הערה : המקצוע מיועד למשתלמים במסלול "מגיסטר להנדסה" בלבד )מגיסטר ללא תיזה(

חקירה הנדסית בנושא נבחר בשטח הנדסת הסביבה ומשאבי מים. החקירה תכלול הגדרת הבעיה, סקר ספרותי ו/או איסוף נתונים, חקירת הנושא בעזרת מודלים והמלצות. העבודה תסוכם בדו"ח מקצועי והרצאה בפני סטודנטים וחברי סגל במסגרת הסמינריון בשטח.


נערך בתאריך 25/07/2021 בשעה 17:45:30